Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Statut


Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Trzydnik Duży i województwa lubelskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Siedzibą władz jest miejscowość Trzydnik Duży.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 7

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§ 8

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy, kulturalny i sportowy Gminy Trzydnik Duży poprzez popieranie i realizację wszelkich inicjatyw lokalnych.
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i współpraca z lokalnymi liderami.
 4. Wspieranie procesu rozwoju i promocji Gminy Trzydnik Duży.
 5. Działania promocyjne związane z Gminą Trzydnik Duży.
 6. Działalność edukacyjna i wydawnicza na rzecz rozwoju i promocji Gminy Trzydnik Duży.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 12. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz rekreacji.
 13. Ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego.
 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie wniosków i projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych.
 2. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, promocyjnym                 i integracyjnym.
 3. Działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości oraz przekazywania dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom.
 4. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań konsultacyjnych, prowadzenie działań edukacyjnych.
 6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi i państwowymi w zakresie rozwoju i promocji Gminy Trzydnik Duży.
 7. Promocję produktów regionalnych.
 8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i promocji naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy Trzydnik Duży.
 9. Organizowanie form wsparcia aktywności fizycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży.
 10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 11. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków,
 3. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Utratę członkowstwa Zarząd stwierdza w uchwale.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 22

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie Statutu oraz zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 25

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z członków w liczbie 4, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa jego obowiązki wykonuje Wiceprezes.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. przygotowanie do realizacji projektów i ich rozliczanie, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie,
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z członków w liczbie 3, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członka, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie,
 8. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. dochody z własnej działalności statutowej,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 5. dotacje, subwencje, granty,
 6. dochody z majątku Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 30

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 15 marca 2017 roku

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny