Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TRZYDNIKU DUŻYM

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym
  z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
  adres e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl  
  adres do korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, na podstawie, art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz inne regulacje prawne w szczególności Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  2. Wykonania umowy zawartej z Panią/Panem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO;
  3. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą /art. 15-22/ szczegółowo określa zasady, kiedy Pani/Panu wymienione prawa przysługują).
 5. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 7. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

 

 

 

Anna Ewa Sobota
Administrator Danych Osobowych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym

 

Imieniny