Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Klub Seniora "Radość Życia"

REGULAMIN
Klubu Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Klub Seniora „Radość Życia”, zwany w dalszej części „Klub Seniora” został utworzony z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych seniorów.
 2. Klub Seniora to grupa nieformalna, nieposiadająca osobowości prawnej, organizowana i prowadzona przez jego członków. Działalność Klubu Seniora koordynowana jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
 3. Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby, które:
 • ukończyły 60 lat;
 • są mieszkańcami gminy Trzydnik Duży;
 • złożyły pisemną deklarację przystąpienia do Klubu Seniora;
 • zadeklarowały przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 • zadeklarowały aktywne uczestnictwo w Klubie Seniora.
 1. Działalność Klubu Seniora finansowana jest:
 • ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - w miarę ich posiadania;
 • ze składek członkowskich;
 • z pozyskanych środków od sponsorów;
 • z pozyskanych środków od instytucji działających na terenie gminy i kraju.
 1. Uczestnictwo w Klubie Seniora jest dobrowolne.
 2. Siedzibą Klubu Seniora jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, adres: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.

Rozdział II
Cele i zadania Klubu Seniora

Klub Seniora realizuje następujące cele:

 1. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym.
 2. Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.
 3. Współpraca z innymi klubami seniora działającymi w regionie, organizacjami formalnymi i nieformalnymi, instytucjami z terenu gminy Trzydnik Duży.
 4. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 5. Propagowanie kultury i sztuki.
 6. Upowszechnianie zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Ekologia.
 9. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
 10. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia.
 12. Promocja gminy Trzydnik Duży.

Klub Seniora realizuje następujące zadania:

 1. Organizowanie dla członków Klubu Seniora atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
 2. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, na koncerty.
 3. Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki.
 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia, policji i straży pożarnej, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. Organizowanie spotkań tematycznych.
 6. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
 7. Aktywna współpraca z innymi klubami seniora, wspólne organizowanie wydarzeń i spotkań okolicznościowych.
 8. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje, np. robótki ręczne, warsztaty kulinarne.
 9. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Zadnia realizowane przez Klub Seniora mają na celu:

 1. Poprawę sprawności manualnej i ruchowej seniorów.
 2. Dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych.
 3. Nabycie wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata.
 4. Integrację osób starszych w środowisku i z najbliższym otoczeniem.
 5. Budowanie więzi międzypokoleniowej.
 6. Wymiana doświadczeń i zainteresowań.
 7. Promowanie wiedzy o regionie, kulturze, tradycjach.

Rozdział III
Organizacja Klubu Seniora

 1. W ramach Klubu Seniora zostaje powołana Rada Klubu Seniora „Radość Życia”, w skład której wchodzą przedstawiciele z każdej miejscowości gminy Trzydnik Duży.
 2. Rada Klubu Seniora jest wybierana przez wszystkich członków Klubu Seniora, a jej skład może ulegać zmianom.
 3. Dni i godziny zajęć są ustalane przez członków Klubu Seniora w porozumieniu z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, w którym mieści się siedziba Klubu Seniora.
 4. Członkowie Klubu Seniora ustalają cykliczne spotkania raz w miesiącu.
 5. W zależności od potrzeby spotkania mogą odbywać się częściej niż raz w miesiącu.
 6. W ramach Klubu Seniora mogą organizować się mniejsze grupy, np. wokalne, rękodzielnicze, sportowe itp., które mogą działać według ustalonego harmonogramu.
 7. Klub Seniora opracowuje własne programy i plany pracy.
 8. Klub Seniora prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy.
 9. Dokumentację organizacji i działalności Klubu Seniora stanowią:
 • Regulamin Klubu Seniora „Radość Życia”;
 • Deklaracja członkostwa w Klubie Seniora (Załącznik Nr 1);
 • Lista obecności z poszczególnych spotkań Klubu Seniora (Załącznik Nr 2);
 • Harmonogram dyżurów porządkowych (Załącznik Nr 3);
 • Wniosek o rezygnacji z członkostwa w Klubie Seniora (Załącznik Nr 4);
 • Plany pracy Klubu Seniora;
 • Dokumentacja z organizowanych spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, wycieczek;
 • Rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty działalności;
 • Wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie działalności;
 • Artykuły prasowe;
 • Dokumentacja fotograficzna.
 1. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.

Rozdział IV
Nadzór nad działalnością Klubu Seniora

 1. Działalność Klubu Seniora koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
 2. Klub Seniora podejmuje również zadania w swoim zakresie.
 3. Z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym wyznaczony zostaje opiekun, który jest jednocześnie kierownikiem Klubu Seniora.
 4. Do zadań kierownika należą:
 • Czuwanie nad właściwą realizacją celów i zadań Klubu Seniora;
 • Reprezentacja grupy na zewnątrz oraz pośrednictwo w kontaktach z władzami gminy i jednostkami organizacyjnymi;
 • Opracowanie planu zajęć w porozumieniu z członkami Klubu Seniora;
 • Załatwianie wszelkich formalności;
 • Rozwiązywanie wszelkie problemów, które mogą się pojawić w trakcie działalności Klubu Seniora;
 • Pilnowanie wszelkich terminów i zobowiązań.

Rozdział V
Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora

 1. Uczestnicy Klubu Seniora ponoszą opłatę miesięczną związaną z członkostwem w Klubie Seniora w wysokości ustalonej przez wszystkich członków.
 2. W każdym czasie do Klubu Seniora mogą przystąpić nowe osoby, na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia.
 3. Członkowie Klubu Seniora są wpisywani na listę członków.
 4. Do obowiązków członków Klubu należy:
 • Przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 • Wypełnienie deklaracji członkostwa w Klubie Seniora;
 • Przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie Seniora;
 • Poszanowanie godności osobistej członków Klubu Seniora;
 • Przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego;
 • Utrzymanie w należytym porządku siedziby i wyposażenia Klubu Seniora oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem;
 • Godne reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz;
 • Przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu Seniora osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Przygotowywanie i porządkowanie pomieszczeń, według ustalanego na bieżąco harmonogramu, w których odbywają się spotkania Klubu Seniora;
 • Potwierdzanie obecności na spotkaniach podpisem na liście obecności.
 1. Do praw członków Klubu należy:
 • Poszanowanie swoich praw i godności osobistej;
 • Wolność słowa, przekonań i wyznania;
 • Rozwijanie własnych zainteresowań;
 • Uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Klub Seniora na równi ze wszystkimi członkami;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie;
 • Uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu Seniora.
 1. Członkostwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą:
 • Rezygnacji z członkostwa w Klubie Seniora na pisemny wniosek;
 • Skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu Seniora oraz nie przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 • Nieusprawiedliwionej nieobecności przez okres 6 miesięcy;
 • Nie uiszczaniu składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
 • Śmierci członka.
 1. O skreśleniu z listy członków decyduje Rada Klubu Seniora w porozumieniu z kierownikiem Klubu Seniora.
 2. Uzasadniona i zgłoszona nieobecność na cyklicznych spotkaniach nie skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu Seniora.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń.
 2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez wszystkich aktywnych członków Klubu Seniora.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.


Do pobrania:
Deklaracja przystąpienia  do Kluby Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym
Wniosek o rezygnację z członkostwa w Klubie Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym
Wzór listy obecności członków Klubu Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym
Wzór harmonogramu dyżuru porządkowego członków Klubu Seniora „Radość Życia”

 

Imieniny