Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Klub Seniora "Radość Życia"

REGULAMIN
Klubu Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Klub Seniora „Radość Życia”, zwany w dalszej części „Klub Seniora” został utworzony z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych seniorów.
 2. Klub Seniora to grupa nieformalna, nieposiadająca osobowości prawnej, organizowana i prowadzona przez jego członków. Działalność Klubu Seniora koordynowana jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
 3. Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby, które:
 • ukończyły 60 lat;
 • są mieszkańcami gminy Trzydnik Duży;
 • złożyły pisemną deklarację przystąpienia do Klubu Seniora;
 • zadeklarowały przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 • zadeklarowały aktywne uczestnictwo w Klubie Seniora.
 1. Działalność Klubu Seniora finansowana jest:
 • ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - w miarę ich posiadania;
 • ze składek członkowskich;
 • z pozyskanych środków od sponsorów;
 • z pozyskanych środków od instytucji działających na terenie gminy i kraju.
 1. Uczestnictwo w Klubie Seniora jest dobrowolne.
 2. Siedzibą Klubu Seniora jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, adres: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.

Rozdział II
Cele i zadania Klubu Seniora

Klub Seniora realizuje następujące cele:

 1. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym.
 2. Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.
 3. Współpraca z innymi klubami seniora działającymi w regionie, organizacjami formalnymi i nieformalnymi, instytucjami z terenu gminy Trzydnik Duży.
 4. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 5. Propagowanie kultury i sztuki.
 6. Upowszechnianie zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Ekologia.
 9. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
 10. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia.
 12. Promocja gminy Trzydnik Duży.

Klub Seniora realizuje następujące zadania:

 1. Organizowanie dla członków Klubu Seniora atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
 2. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, na koncerty.
 3. Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki.
 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia, policji i straży pożarnej, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. Organizowanie spotkań tematycznych.
 6. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
 7. Aktywna współpraca z innymi klubami seniora, wspólne organizowanie wydarzeń i spotkań okolicznościowych.
 8. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje, np. robótki ręczne, warsztaty kulinarne.
 9. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Zadnia realizowane przez Klub Seniora mają na celu:

 1. Poprawę sprawności manualnej i ruchowej seniorów.
 2. Dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych.
 3. Nabycie wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata.
 4. Integrację osób starszych w środowisku i z najbliższym otoczeniem.
 5. Budowanie więzi międzypokoleniowej.
 6. Wymiana doświadczeń i zainteresowań.
 7. Promowanie wiedzy o regionie, kulturze, tradycjach.

Rozdział III
Organizacja Klubu Seniora

 1. W ramach Klubu Seniora zostaje powołana Rada Klubu Seniora „Radość Życia”, w skład której wchodzą przedstawiciele z każdej miejscowości gminy Trzydnik Duży.
 2. Rada Klubu Seniora jest wybierana przez wszystkich członków Klubu Seniora, a jej skład może ulegać zmianom.
 3. Dni i godziny zajęć są ustalane przez członków Klubu Seniora w porozumieniu z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, w którym mieści się siedziba Klubu Seniora.
 4. Członkowie Klubu Seniora ustalają cykliczne spotkania raz w miesiącu.
 5. W zależności od potrzeby spotkania mogą odbywać się częściej niż raz w miesiącu.
 6. W ramach Klubu Seniora mogą organizować się mniejsze grupy, np. wokalne, rękodzielnicze, sportowe itp., które mogą działać według ustalonego harmonogramu.
 7. Klub Seniora opracowuje własne programy i plany pracy.
 8. Klub Seniora prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy.
 9. Dokumentację organizacji i działalności Klubu Seniora stanowią:
 • Regulamin Klubu Seniora „Radość Życia”;
 • Deklaracja członkostwa w Klubie Seniora (Załącznik Nr 1);
 • Lista obecności z poszczególnych spotkań Klubu Seniora (Załącznik Nr 2);
 • Harmonogram dyżurów porządkowych (Załącznik Nr 3);
 • Wniosek o rezygnacji z członkostwa w Klubie Seniora (Załącznik Nr 4);
 • Plany pracy Klubu Seniora;
 • Dokumentacja z organizowanych spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, wycieczek;
 • Rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty działalności;
 • Wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie działalności;
 • Artykuły prasowe;
 • Dokumentacja fotograficzna.
 1. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.

Rozdział IV
Nadzór nad działalnością Klubu Seniora

 1. Działalność Klubu Seniora koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
 2. Klub Seniora podejmuje również zadania w swoim zakresie.
 3. Z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym wyznaczony zostaje opiekun, który jest jednocześnie kierownikiem Klubu Seniora.
 4. Do zadań kierownika należą:
 • Czuwanie nad właściwą realizacją celów i zadań Klubu Seniora;
 • Reprezentacja grupy na zewnątrz oraz pośrednictwo w kontaktach z władzami gminy i jednostkami organizacyjnymi;
 • Opracowanie planu zajęć w porozumieniu z członkami Klubu Seniora;
 • Załatwianie wszelkich formalności;
 • Rozwiązywanie wszelkie problemów, które mogą się pojawić w trakcie działalności Klubu Seniora;
 • Pilnowanie wszelkich terminów i zobowiązań.

Rozdział V
Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora

 1. Uczestnicy Klubu Seniora ponoszą opłatę miesięczną związaną z członkostwem w Klubie Seniora w wysokości ustalonej przez wszystkich członków.
 2. W każdym czasie do Klubu Seniora mogą przystąpić nowe osoby, na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia.
 3. Członkowie Klubu Seniora są wpisywani na listę członków.
 4. Do obowiązków członków Klubu należy:
 • Przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 • Wypełnienie deklaracji członkostwa w Klubie Seniora;
 • Przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie Seniora;
 • Poszanowanie godności osobistej członków Klubu Seniora;
 • Przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego;
 • Utrzymanie w należytym porządku siedziby i wyposażenia Klubu Seniora oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem;
 • Godne reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz;
 • Przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu Seniora osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Przygotowywanie i porządkowanie pomieszczeń, według ustalanego na bieżąco harmonogramu, w których odbywają się spotkania Klubu Seniora;
 • Potwierdzanie obecności na spotkaniach podpisem na liście obecności.
 1. Do praw członków Klubu należy:
 • Poszanowanie swoich praw i godności osobistej;
 • Wolność słowa, przekonań i wyznania;
 • Rozwijanie własnych zainteresowań;
 • Uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Klub Seniora na równi ze wszystkimi członkami;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie;
 • Uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu Seniora.
 1. Członkostwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą:
 • Rezygnacji z członkostwa w Klubie Seniora na pisemny wniosek;
 • Skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu Seniora oraz nie przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 • Nieusprawiedliwionej nieobecności przez okres 6 miesięcy;
 • Nie uiszczaniu składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
 • Śmierci członka.
 1. O skreśleniu z listy członków decyduje Rada Klubu Seniora w porozumieniu z kierownikiem Klubu Seniora.
 2. Uzasadniona i zgłoszona nieobecność na cyklicznych spotkaniach nie skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu Seniora.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń.
 2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez wszystkich aktywnych członków Klubu Seniora.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.


Do pobrania:
Deklaracja przystąpienia  do Kluby Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym
Wniosek o rezygnację z członkostwa w Klubie Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym
Wzór listy obecności członków Klubu Seniora „Radość Życia” w Trzydniku Dużym
Wzór harmonogramu dyżuru porządkowego członków Klubu Seniora „Radość Życia”

 

Imieniny

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6