Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

KONKURS PLASTYCZNY „Narysuj Hymn”

Utworzono dnia 12.10.2022

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Narysuj Hymn”

 

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.

ADRESACI
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Trzydnik Duży.

CELE KONKURSU

 • Promocja postaci i twórczości Józefa Wybickiego.
 • Promowanie uzdolnień plastycznych uczniów szkół podstawowych.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs polega na przygotowaniu prac przedstawiających wizję uczniów dotyczącą tekstu Hymnu Polski.
 • Prace konkursowe winny zostać przygotowane w formacie A4 lub A3, w formie rysunku wykonanego dowolną techniką plastyczną.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane samodzielnie.
 • Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia do konkursu maksymalnie 10 prac plastycznych.
 • Termin składania prac do 04.11.2022 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty 08.11.2022 r.
 • Miejsce składania prac: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego treści.

 • Spośród zaprezentowanych prac, jury wyłoni zdobywcę I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I - III, kl. IV - VI, kl. VII - VIII.

 

KRYTERIA OCENY

 • Wartość merytoryczna i walory edukacyjne pracy.
 • Inwencja twórcza.
 • Wrażenia estetyczne.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Złożenie pracy jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na nieodpłatne publikowanie pracy oraz podanie imienia i nazwiska autora w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora i materiałach powielanych.
 • Jury, spośród zgłoszonych prac, wybierze maksymalnie 10 prac, których autorzy zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez GOK w Trzydniku Dużym.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 • Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie połączonej z wręczeniem nagród podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości - 11 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac oraz zdjęć prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolniej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie.
 • Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
 • Informacje na temat konkursu udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 15 873 18 26.
 • Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.goktrzydnik.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu na plakat antywojenny (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
 4. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą).
 5. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
 7. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika spotkań nie podlega uczestnik Konkursu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „Narysuj Hymn”

Utworzono dnia 12.10.2022, 12:37

ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny