Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Konkurs „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Trzydnik Duży”

Utworzono dnia 29.07.2020

REGULAMIN
Konkurs „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Trzydnik Duży”
Rzeczyca Ziemiańska, 15 sierpnia 2020 roku (sobota)

 

Wieniec dożynkowy jest nieodłącznym atrybutem obrzędów dziękczynnych za pomyślne ukończenie żniw i prac polowych. Udział w konkursie to forma kultywowania tradycji i zwyczajów ludowych, promowania dorobku kulturowego polskiej wsi oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

I. Organizator i miejsce konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Trzydnik Duży oraz Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują podczas Konkursu, który odbędzie się 15 sierpnia 2020 roku w Rzeczycy Ziemiańskiej.

Cele konkursu

 1. Kultywowanie tradycji uroczystego zakończenia prac polowych i przynoszenia symbolicznego plonu żniwnego.
 2. Przywrócenie świadomości społecznej szacunku dla chleba.
 3. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji.
 4. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca jako głównego rekwizytu obchodów.
 5. Zaciśnięcie więzi wspólnotowej i środowiskowej we wspólnym tworzeniu wieńca oraz świętowaniu.
 6. Rozwijanie świadomości proekologicznej i prośrodowiskowej mieszkańców.
 7. Uchwycenie i zarejestrowanie tendencji zmian w formach i zdobnictwie wieńców dożynkowych.
 8. Wybór najpiękniejszych wieńców dożynkowych zgodnie z miejscową tradycją.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Do Konkursu można zgłaszać wieńce wykonane własnoręcznie przez Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne, świetlice.
 2. Należy udokumentować pracę podczas wicia wieńca poprzez dołączenie zdjęć (skan) do karty zgłoszenia.

IV. Wymagania dla zgłaszanych wieńców

 1. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane na Lubelszczyźnie.
 2. Konstrukcja wieńca powinna być przygotowana do przenoszenia (w przypadku przemarszu korowodu dożynkowego).

V. Zgłoszenia do udziału w konkursie

 1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 10 sierpnia 2020 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży, tel. 15 873 18 26, e-mail: goktrzydnik@o2.pl
 2. Zgłoszenia do udziału Konkursie należy dokonać za pomocą Karty zgłoszenia.
 3. Kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście, listownie lub e-mailem (skan).
 4. W zgłoszeniu należy podać:
  1. nazwę grupy wieńcowej;
  2. adres;
  3. kategorię (wieniec tradycyjny, wieniec współczesny);
  4. krótki opis wieńca;
  5. imię i nazwisko osoby do kontaktu;
  6. telefon kontaktowy.
 5. Wzór Karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wraz z Kartą zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.goktrzydnik.pl

VI. Kryteria oceny

 1. Wieniec tradycyjny
  1. zgodność wieńca z wymogami Regulaminu Konkursu;
  2. zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia;
  3. różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów naturalnych;
  4. ogólny wyraz artystyczny, forma plastyczna;
  5. sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej;
  6. pomysłowość wykonania wieńca.
 2. Wieniec współczesny
  1. zgodność wieńca z wymogami Regulaminu Konkursu;
  2. różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów;
  3. ogólny wyraz artystyczny, forma plastyczna;
  4. sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej;
  5. pomysłowość wykonania wieńca.

VII. Komisja konkursowa

 1. Komisję konkursową powołuje organizator, w tym wskazując przewodniczącego.
 2. W skład Komisji konkursowej nie wchodzą osoby z grup wieńcowych. 
 3. Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
 4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga Konkurs w dniu uroczystości dożynkowych.
 5. Werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny i niepodważalny.
 6. Członkom Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Komisji konkursowej.

VIII. Przebieg konkursu

 1. Każda grupa wieńcowa zgłaszająca wieniec do Konkursu otrzyma tabliczkę z podpisem grupy wieńcowej w dniu 15 sierpnia 2020 roku na placu przed kościołem.
 2. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przyjazdu na miejsce uroczystości dożynkowych i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu, jak również żadnych innych kosztów z tym związanych.
 3. Wieniec należy dostarczyć na plac przed Kościołem w Rzeczycy Ziemiańskiej w dniu 15 sierpnia 2020 roku do godziny 11.30.
 4. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców w dwóch kategoriach: tradycyjnej i współczesnej poprzez wskazanie trzech najładniejszych wieńców i przyznanie w każdej kategorii I, II i III miejsca. Pozostałym wieńcom Komisja konkursowa przyzna wyróżnienia.
 5. Po dokonaniu oceny wieńców przez Komisję konkursową i zakończonej mszy świętej zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród.
 6. Odbiór wieńców będzie mieć miejsce w dniu 15 sierpnia 2020 roku od godziny 15.00 po zakończeniu mszy świętej, prezentacji wieńców i uroczystości wręczenia nagród w Konkursie.
 7. Z przebiegu Konkursu zostanie sporządzony protokół przez Komisję konkursową.

IX. Nagrody

 1. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody finansowe.
 2. Dla pozostałych uczestników Konkursu organizator przewiduje wyróżnienia finansowe.
 3. Laureaci i pozostali uczestnicy Konkursu nie mają prawa wnoszenia roszczeń co do wysokości otrzymanych nagród i wyróżnień finansowych.
 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym przetwarza dane osobowe osób biorących udział w Konkursie.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i oznacza w szczególności:

a) nazwisko i imię osoby zgłaszającej wieniec;
b) adres;
c) telefon i adres e-mail.

 1. Kategoria osób, których dane dotyczą to osoby biorące udział w Konkursie.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych.
 4. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zobowiązuje się do:
 1. podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016);
 2. zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 3. realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, od których zbiera dane osobowe.

XI. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na:

 1. Wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronach internetowych organizatorów Konkursu.
 2. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci w tym w Internecie oraz na digitalizację do celów archiwalnych.
 3. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych w stosunku do organizatorów Konkursu.

XII. Uwagi końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych:

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży
e-mail: goktrzydnik@o2.pl
tel. 15 873 18 26

Udział w Konkursie należy zgłosić osobiście, listownie lub e-mailem (skan) do dnia 10 sierpnia 2020 roku:
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży
e-mail: goktrzydnik@o2.pl
tel. 15 873 18 26

Regulamin i Karta zgłoszenia - Konkurs Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 

Wieniec Dożynkowy

Utworzono dnia 29.07.2020, 14:57

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny